Ecotoner logo
Informace o poskytovaném NÁHRADNÍM PLNĚNÍ
Ve spolupráci s naší partnerskou firmou zajišťujeme možnost odběru veškerého našeho sortimentu formou náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. V případě zájmu o nákupy v režimu náhradního plnění kontaktujte, prosím, p. Marcelu Sehnalovou, tel. 736 607 899 nebo uctarna@ecotoner.cz.
Citace zákona:
Na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb, jsou zaměstnavatelé, s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit následujícími způsoby:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Zaměstnavatelé na Chráněném trhu práce, který je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, mohou poskytnout pro účely splnění povinnosti v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 28 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen „limit“) a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.

Výpočet plnění povinnosti odebíráním výrobků nebo služeb.
Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb. tak, že se celková cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od všech dodavatelů v souhrnu (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února.

Podrobné informace na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast3
  ZAVŘI   TISK